Biserica si Securitatea – luare de pozitie a pastorului V.Al.Talos

Cunoscutul lider baptist român, pastorul V.Al.Talos, ia atitudine faþã de exacerbarea dosariadei ºi oferã un articol incendar prin care detaliazã modul în care se poate vorbi de o colaborare a bisericii, respectiv a pastorilor români cu Securitatea. Dupã cum se vede, acest demers a fost declanºat de starea de ignoranþã ce domneºte în ce priveºte acest domeniu, tulburat atât de mult de râvna fãrã pricepere a tinerilor justiþiari care, prin acþiunea lor conduc la rezultate contrarii, citez: “problema clarificãrii relaþiei cu Securitatea a slujitorilor bisericilor baptiste din perioada comunistã tinde sã se transforme într-o furtunã care scoate la malul istoriei recente mai mult nãmol decât reuºeºte sã limpezeascã apele.”

În continuare pastorul Taloº face niºte precizãri extrem de importante: “Consider cã aruncarea în aceiaºi oalã a “victimelor” Securitãþii ºi a “vanzãtorilor” de fraþi, împiedicã elucidarea trecutului ºi iniþiativa unor mãrturisiri publice sincere. Apostolul Pavel spune: “ªi dacã trâmbiþa dã un sunet încurcat, cine se va pregati de luptã?” (1 Corinteni 14:8). Cred cã buna intenþie nu este suficientã. Este nevoie de cunoaºterea contextului istoric al acelor vremuri, pe lângã citirea dosarelor de la CNSAS.”

Articolul nu este o dezvãluire a vreunui episod anume, ci o revelare a unui fenomen malefic care a afectat biserica pe ansamblu, un fenomen extrem de complex ce necesitã o abordare maturã ºi echilibratã, pentru a nu se arunca ºi pruncul din albie odatã cu zoaiele murdare.

În demersul sãu extrem de binevenit, Taloº diferenþiazã trei categorii de colaboratori ai securitãþii, anume: (1) torþionarii, (2) informatorii ºantajaþi sau cumpãraþi ºi (3) informatorii îngenuncheaþi. La fel, el diferenþiazã trei poziþii distincte în ce priveºte atitudinea liderilor baptiºti faþã de conducerea atee a þãrii: (1) Poziþia militantã (radicalã), (2) Poziþia Rezistenþei Actve ºi (3) Poziþia Dialogului cu Statul.

Dezvãluirile fãcute prin intermediul acestui articol sunt realmente ºocante, mai ales prin faptul cã provin de la cineva care a fost acolo, în vâltoarea luptei. Este însã extrem de interesant apelul pe care îl face înspre final:

“Eu cred cã în aceste zile, Dumnezeu ne oferã motive de smerire în faþa semenilor noºtri, de cercetare ºi vindecare spiritualã. Numai biserica are puterea de a renaºte spiritual prin înviere împreunã cu Hristos, prin pocainþã ºi rugãciune. Va invit deci:

• Sã acceptãm câ între noi au fost ºi torþionari ºi informatori;
• Sã înþelegem cã au existat între colaboratori ºi “victime” ºi “cãlãi”;
• Sã ne eliberãm de duhul de judecatã pentru a facilita mãrturisirea;
• Sã îi confruntãm în dragoste pe cei vinovaþi pentru a-i aduce la pocãinþã;
• Sã oferim celor ce doresc sã-ºi mãrturiseascã cãderea, consiliere în dragoste;
• Sã evaluãm viaþa ºi activitatea unui slujitor al bisericii în totalitatea ei;
• Sã ne rugãm pentru unitate între slujitorii bisericilor, în dragoste ºi în adevãr.”

Evident cã prin acest articol, autorul aduce multã luminã asupra acestui subiect atât de controversat ºi, de aceea, salutãm pe aceastã cale apariþia în blogosfera evanghelicã a pastorului V.Al.Taloº ºi suntem convinºi cã demersul lui va însemna un prim pas cãtre normalitate.

Puteþi vedea articolul complet, respectiv accesa noul blog, urmând acest link.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.