Acordul prezumat – scuzã pentru eutanasiere

Asociaþia “Alianþa Familiilor din România” ºi Asociaþia Provita Bucureºti au remis sãptãmâna trecutã Senatului României o scrisoare deschisã, cerând membrilor acestei camere a Parlamentului sã respingã modificarea Legii 95/2006 pentru introducerea noþiunii de “acord prezumat” la donarea organelor.

Semnatarii considerã cã, prin legiferarea acestui “acord”, departe de a se rezolva criza legatã de cererea tot mai mare de organe pentru transplant, s-ar încãlca grav convingerile religioase ºi etico-morale ale persoanei ºi s-ar favoriza abuzurile, mergând panã la crimã sau la asasinarea de catre stat a persoanelor cu deficienþe în scopul recoltãrii organelor.

La rândul sãu, Asociaþia Provita Media considerã cã “acordul prezumat” vine în contradicþie cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, Prima Declaraþie de la Helsinki ºi Codul de la Nuremberg.

În scrisoarea adresatã Senatului se precizeazã, printre altele:

“Pâna nu demult, legea ce reglementa transplantul de organe în România avea prevederea consimþamântului explicit, ceea ce presupunea o procedurã greoaie pentru obþinerea lui. Demersul legislativ recent a luat o întorsaturã neaºteptatã. Cu intenþia de a facilita procedurile premergãtoare transplantului, Senatul a aprobat o propunere legislativã menitã sã modifice legea 95/2006, introducând expresia acordului prezumat. Daca o persoanã se aflã în moarte cerebralã ºi nu ºi-a exprimat refuzul privind donarea de organe, se considerã cã exista un accept tacit, un acord prezumat ºi se trece la prelevarea organelor sale pentru transplantare.

Aspectul acordului prezumat ridicã un subiect etic foarte serios ºi anume conflictul de interes al cadrelor medicale. Tradiþional, medicul a fost agentul responsabil pentru salvarea vieþii persoanelor muribunde. Adoptarea standardului acordului prezumat va transforma cadrele medicale în agenþi care vor facilita moartea. Pacienþii pe moarte vor fi percepuþi doar ca potenþiali donatori de organe ºi nu ºi ca indivizi ale cãror vieþi trebuie salvate.

O asemenea problemã intrã în conflict cu drepturile pacienþilor. Dreptul fundamental al pacientului este de a fi îngrijit ºi salvat de la moarte. Dreptul fundamental la autonomia individualã este ºi el violat atunci când Statul impune asupra individului acordul prezumat. Demnitatea persoanei este protejatã de lege, nu numai în timpul vieþii, ci ºi dupã moarte. Pângãrirea mormintelor ºi a cadavrelor, de exemplu, sunt pedepsite de lege tocmai pentru cã persoana decedatã se bucurã înca de dreptul la demnitate. La fel, calomnierea unei persoane decedate poate avea ca rezultat acþiuni punitive.

Din punct de vedere legal, adoptarea acordului prezumat creeaza mai multe probleme legale decât ar rezolva. În primul rând, definiþia momentului morþii este controversatã înca. Iniþiativa legislativã curentã se bazeazã pe moartea cerebralã, care este diferitã de moartea clinicã. Certificatele de deces în România se emit pe baza morþii clinice, nu cerebrale. Teoria morþii cerebrale, de fapt, trivializeazã viaþa. Dupã legislaþia propusã o persoanã aflata în moarte cerebrala, dar nu în moarte clinica, este în fapt omorâtã doar cu scopul de a i se preleva organele, cu toate cã inima persoanei înca mai bate, iar persoana mai respirã. Este o inconsistenþã care deranjeazã conºtiinþa ºi care nu se cuvine a fi legiferatã. Este nepotrivit ca societatea sã legifereze uciderea unei persoane pentru salvarea altor vieþi umane. Suntem îngrijoraþi cã legiferarea acordului prezumat va duce la legalizarea eutanasiei în Romania pe baza aceluiaºi argument – persoana suferindã nu doreºte sã mai trãiascã, iar organele ei pot fi folosite pentru prelungirea vieþii unei persoane care doreºte sa continue sa traiasca. Nu-i revine Statului sã substituie deciziile lui deciziilor cetãþenilor sãi, care au dreptul constituþional sã dispuna de ei înºiºi.”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.