Category

O rugãciune pentru Gabriel Sandu, ministrul comunicaþiilor

“Va îndemn, dar, înainte de toate, sã faceþi rugãciuni, cereri, mijlociri, mulþumiri pentru toþi oamenii, pentru împãraþi ºi pentru toþi cei ce sunt înãlþaþi în dregãtorii, ca sã putem duce astfel o viaþã paºnicã ºi liniºtitã, cu toatã evlavia ºi cu toatã cinstea. Lucrul acesta este bun ºi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieºte ca toþi oamenii sã fie mântuiþi ºi sã vinã la cunoºtinþa adevãrului.”

Pavel, I Timotei 2:1-4

Multe dintre cerinþele pe care le are Dumnezeu faþã de noi sunt extrem de dificile. Unele chiar par a fi scrise cu un fel de ironie finã la adresa noastrã. De exemplu, atunci când fratele tãu are ceva împotriva ta ºi tu îþi aduci darul la altar, tu care eºti bine mersi, trebuie sã-þi laºi darul jos ºi sã te întorci din drum pentru a-i face o vizitã acestuia, cu scopul de a lãmuri problema. Acum, în mod firesc, atunci când cineva are o problemã cu tine, în mod natural eºti tentat ori sã-l eviþi, or sã-l înveþi minte, dacã se poate cotonogindu-l. Tatãl nostru cel ironic ne cere sã depãºim instinctele astea neanderthaliene ºi, ca niºte copiii a luminii sã ne ducem ºi sã rezolvãm problema. E frumos… dar nu e simplu. De aceea din pãcate atât de puþini creºtini practicã acest modus vivendi.

La fel, o altã cerinþã ironicã, mai ales când te gândeºti de la cine vine ºi în ce vremuri a fost emisã, este cea legatã de rugãciunea pentru stãpâniri. Nu ºtiu cum o fi la alþii, dar eu de când mã ºtiu, când aud de guverne ºi stãpâniri, sã mã ierte Dumnezeu dar primul gând nu este la îndemnul lui Pavel adresat lui Timotei ci la strigãtul disperat al lui Eminescu: “unde eºti tu, Þepeº Doamne?…” ªi, pe bunã dreptate, când te gândeºti pe mâinile cui a tot cãzut þara asta!

zaroniPrin anii copilãriei mele încã era de pominã ministrul agriculturii din primul guvern Petru Groza, instaurat de tancurile eliberatoare ale Armatei Roºii la 6 martie 1945, anume celebrul Romulus Zãroni. Acesta era un þãran de prin judeþul Hunedoara, care îi fusese cândva vizitiu lui Petru Groza. Asta îl califica, se pare, pentru funcþia de ministru al agriculturii. Se spunea despre el cã, prinzându-ºi arãtãtorul în uºã, a zbierat ca din gurã de ºarpe cã i s-a stricat “stiloul” ºi nu mai semneazã acte o sãptãmânã… Acest Zãroni era personajul favorit al lui Pãstorel Teodoreanu, una dintre zicerile acestuia care fãceau deliciul vremii spunea aºa:

Caligula imperator a facut din cal senator

Petru Groza, mai sinistru, a fãcut din bou ministru…

La fel, tovarãºul Ion Ilici Iliescu, în primul guvern postdecembrist a avut grijã sã-l propulseze ca ministru al tineretului pe un ºofer de taxi care i-a fost bodyguard în zilele revoluþiei. Mãcar ãsta n-a apucat sã fie ministru decât jumãtate de an, pânã la alegeri. Zãroni care-l slujise mai multã vreme pe Groza se pare cã a prins douã mandate, cel de-al doilea fiind de ministru al Cooperaþiei.

Tot aºa, nu de mult, am avut un ministru al agriculturii care era electronist de meserie, un ministru de finanþe care avea performanþa cã falimentase toate întreprinderile pe care le condusese, un ministru al transporturilor care se remarcase ca lider de sindicat, ºamd.

sanduÎn guvernul Boc suntem binecuvântaþi cu un ministru al comunicaþiilor care este specialist în materie de saltele Relaxa. Ei, domnul Sandu Gabriel, un tip ce poate fi de treabã de altfel, dar care poartã o cãmaºã care nu pare a fi croitã pentru el ºi care în mod cert nu-l prinde, ne surprinde cu o iniþiativã surprinzãtoare despre care puteþi citi mai multe aici ºi aici. Despre ce este vorba? Se pare cã dl.ministru vrea sã aºtearnã o saltea bunã BOR sau, poate vrea sã-ºi pregãteascã o saltea bunã pentru aterizarea de dupã alegerile viitoare.

În cadrul proiectului pentru portalul e-Romania, portal prin care se doreºte ca orice nepot al lui Zãroni sã beneficieze de binecuvântãrile e-guvernãrii, proiect plãtit cu 10 milioane de euro din banii publici, domnia sa vrea sã includã un sub-portal pentru ortodoxie, ca religie naþionalã, numit Ortodoxism Online. Ce dacã Legea Cultelor stipuleazã cã în România nu existã religie de stat? Când faci saltele nu ai nevoie sã cunoºti Legea. Te preocupã doar confortul cuiva. Aºa ºi cu ministrul Sandu.

Îmi este greu, dar în seara asta, promit cã nu merg la culcare fãrã sã spun o rugãciune pentru dregãtori, în mod specific pentru Gabriel Sandu. Deocamdatã, pânã voi face acest lucru, nu mai zic decât atât: “Dã, Doamne, românului mintea de pe urmã!”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.