Category

De ce nu votez cu Traian Bãsescu

În ultima vreme vãd cã mulþi se agitã în jurul meu pe marginea alegerilor prezidenþiale. Poate mã înºel dar parcã niciodatã subiectul acesta nu a trezit atâta patimã ºi mã surprinde cât patos se pune în susþinerea candidaturii lui Traian Bãsescu. Am primit ºi eu mailuri, unele care pretind cã vin din partea unor persoane respectabile (ºi poate chiar vin de la acestea) cum ar fi de exemplu o scrisoare, pretinzând ca autori pe fraþii Boilã. În aceste emailuri mi-au fost prezentate tot felul de motive apocaliptice pentru care ar trebui sã votez cu Traian Bãsescu ºi nu cu Mircea Geoanã. ªi totuºi, în ciuda acestor îndemnuri dramatice ºi în ciuda stupefacþiei unor apropiaþi de-ai mei, nu am de gând sã votez cu Traian Bãsescu, oricâte argumente aº mai primi ºi indiferent de unde ar veni acestea. În acelaºi timp, mãrturisesc cã nu sunt decis dacã sã-i dau votul meu contracandidatului sãu sau, pur ºi simplu, sã mã abþin de la vot. O sã mã mai gândesc pânã la alegeri care dintre cele douã variante este mai potrivitã.

ªi totuºi, de ce nu votez cu Traian Bãsescu?

Fiindcã pur ºi simplu Traian Bãsescu nu este ceea ce pretinde cã ar fi: un Fãt Frumos care se bate cu Zmeii, pentru binele naþiunii române, un om politic de dreapta, care vrea sã facã o reformã radicalã statului român ºi care e în luptã cu sistemul ticãloºit, dupã cum îl defineºte domnia sa. Nu ºtiu cum de a convins dânsul atâþia oameni cã ar fi o asemenea persoanã, nu ºtiu cum de a adunat în jurul sãu ca susþinãtori atâþi intelectuali rafinaþi precum Sever Voinescu sau Traian Ungureanu pe care, de altfel, îi admir, dar în ce mã priveºte am convingerea cã Traian Bãsescu este în realitate un om extrem de periculos pentru prezentul ºi viitorul României, un om care, aºa cum zice Crin Antonescu, trebuie oprit cu orice preþ.

Am ajuns la aceastã concluzie dupã ce am stat ºi am analizat îndelung evoluþia politicianului Traian Bãsescu. Dupã ce îi analizezi parcursul pe ansamblu, nu poþi sã nu ai un moment de revelaþie asupra adevãratului om care se ascunde în spatele unui rol pe care-l joacã, atât de evident, cu stângãcie.

Aºa cum se ºtie, Bãsescu a început de jos, construindu-ºi o carierã de vaporean, de unde i se trage probabil deschiderea pentru legalizarea prostituþiei ºi a consumului de droguri “uºoare”. A intuit imediat beneficiile politicii comuniste ºi s-a înscris în pcr unde a urcat pânã la gradul de secretar de partid. A pus deci umãrul la sistemul pe care, formal l-a condamnat de ochii lumii în urmã cu câþiva ani. A comandat nava amiral a flotei româneºti ºi a reprezentat România la Anvers, lucru care denotã clar cã a avut treabã ºi cu securitatea, altfel nu ar fi avut drumul deschis spre asemenea poziþii. Niciun verdict al CNSAS nu mã poate convinge de contrariu.

Nu cunosc dedesubturile accesului sãu în guvernul FSN, nu ºtiu dacã a intrat acolo pe linia Iliescu sau pe filiera Petre Roman dar cert este cã a fost unul dintre feseniºtii care au consfinþit confiscarea Revoluþiei Române ºi au jecmãnit avuþia naþionalã în acei primi ani de dupã 1989. Ca ºi ministru al transporturilor s-a îngrijit sã asigure cale liberã minerilor cãtre Bucureºti ºi a “topit” pur ºi simplu flota noastrã, care a intrat în pãmânt sau în gaurã de ºarpe, într-un mod extrem de dubios. (Acum are tupeul sã se lege de “moguli” precum Patriciu, care, fie vorba între noi a dovedit cã are fler pentru afaceri ºi a vândut Rompetrol pe o sumã infinit mai mare decât a vândut guvernul mai bine titrata Petrom, ca sã nu facem comparaþie cu suma pe care a fost vândutã flota de cãtre mercenarii feseniºti).

Dupã frângerea FSN-ului între aripile Iliescu ºi Roman, a rãmas cu acesta din urmã în partidul care, mai târziu, s-a rebrãnduit în PD, dar fãrã a renunþa la “trandafir” nici pânã în ziua de azi. Încetul cu încetul au convertit roºul în portocaliu, dar despre asta mai târziu.

Îl revedem rapid, tot ca ministru, în guvernarea de dupã 1996, în alianþa fãcutã cu Convenþia Democratã. Dacã este cineva cãruia îi poate fi reproºat eºecul acelei guvernãri, fãrã doar ºi poate acesta este Traian Bãsescu. A lansat continuu seminþe de scandal faþã de partenerii de coaliþie ºi PD-ul a tot dat impresia unei iepe turbate pe care încercai sã o þii în armonie în ham, alãturi de perechea ei, dar fãrã succes. Nu o sã uit niciodatã cum Bãsescu a provocat eliberarea din funcþie a lui Valerian Stan, atunci când acesta a pus pe tapet problema caselor de protocol de care beneficiaserã, printre alþii, liderii PD. Dupã demiterea lui Valerian Stan pentru singura vinã cã ºi-a fãcut în mod onest treaba, cine a mai auzit vreodatã de ºefii corpului de control ai vreunui prim ministru?

Mai târziu, ascensiunea politicã a lui Bãsescu continuã, dupã preluarea ºefiei Partidului Democrat (obþinutã dupã ce îl sapã pe fostul camarad Petre Roman) ºi câºtigarea Primãriei Capitalei. Ca ºi primar, s-a evidenþiat prin abordarea radicalã a unor probleme care erau pe placul cetãþenilor, eliminarea buticurilor, strângerea câinilor vagabonzi, împotrivirea faþã de planurile BOR de plasare a catedralei în Parcul Carol, ºamd, adunând cuminte capital politic, asta ºi datoritã impotenþei primarilor precedenþi, care nu s-au ridicat de loc la înãlþimea aºteptãrilor.

Se aliazã strategic cu PNL pentru alegerile din 2004 unde, dupã lacrimile de rigoare la retragerea lui Stolojan, se trezeºte propulsat drept candidat la preºedinþie. Fãrã sprijinul electoral al PNL, Bãsescu nu ar fi ajuns niciodatã preºedintele românilor ºi ar fi trebuit sã þinã minte acest lucru. Am certitudinea cã fãrã sprijinul PNL Bãsescu nici cã va mai ajunge vreodatã preºedinte, dar asta rãmâne de vãzut.

ªi în guvernarea PD alãturi de PNL, Bãsescu ºi partidul sãu au dat aceleaºi semnale de iapã turbatã pe care nu te poþi baza ºi care mânã cãruþa pe arãturã. În ciuda cumpãtãrii relaþionale de care a dat dovadã Tãriceanu, Bãsescu ºi ai lui au sãrit din barcã, lãsând pe liberali sã facã reformele singuri ºi sã-ºi asume costurile politice. Nu pot sã uit cum, în prag de alegeri, când Tãriceanu a þinut piept onest cererilor exagerate ale profesorilor, spunând cã nu existã bani pentru mãrirea salariilor, Bãsescu, Boc ºi ceata lor strigau sus ºi tare cã bani sunt dar cã nu vrea Tãriceanu sã le accepte cererile. Mai târziu, tot aceºtia nu le-au mai acordat profesorilor nici mãcar ce le dãduse Tãriceanu care, decât sã arunce þara în haos financiar a preferat sã ia mãsuri nepopulare care au condus la pierderea alegerilor, lucru pentru care meritã tot respectul.

Mai mult, falanga pro Bãsescu a pãrãsit la ordin partidul liberal ºi, dupã o scurtã aventurã politicã anexatã intereselor PD s integrat în acesta, aducându-le ºi particula “L” care sã le permitã celor din PD sã se dea de dreapta. Deci, recapitulând, a început la roºu, înainte de revoluþie, a rãmas pe roºu, doar schimbând secera ºi ciocanul cu trandafirul dupã revoluþie, a virat spre portocaliu, declarându-se de centru, când asta era moda în Europa de Rãsãrit, ºi, fãrã sã se înalbãstreascã, a incorporat pe alþi venetici politici pentru a-ºi asuma acum apartenenþa la dreapta. Oricine care are o cât de cât culturã politicã leºinã când aude pretenþiile lui Bãsescu de a fi politician de dreapta. Este sfidãtor cât de mult tupeu poate sã aibe când îºi asumã un asemenea rol.

Între timp, a scãpat faþã curatã la încercarea parlamentului (cei 322 de odioºi…) de a-l demite prin referendum dar, imediat dupã aceasta ºi-a dat arama pe faþã în cazul “þigãncii împuþite”. Da, toþi cei care nu-i cântã în strunã lui Traian Bãsescu nu sunt cetãþeni onorabili ai acestei þãri ci niºte împuþiþi, ca atare, aºa cum crema româneascã a adoptat cu mândrie în 1990 titlul de “golan”, tot aºa sunt gata sã îmi asum în faþa celui ce ar trebui sã fie preºedintele meu, gradul de “împuþit”. Fiindcã acolo unde scuipã preºedintele cred cã te va sãruta doar bunul Dumnezeu – nemaifiind, din pãcate, ca pe vremea lui Cuza: unde scuipa boierul pupa domnitorul.

Între timp, a fãcut o condamnare de faþadã a regimului comunist, condamnare care nu a avut niciun fel de efect. Condamnatul Teoctist, de exemplu, a fost decorat câteva luni mai târziu, ce-i drept post mortem.

Dupã alegerile din 2008, nemaiavând cum sã batã palma cu PNL-ul pe care îl trãdase pentru a-ºi face capital politic, nu a avut probleme sã se alieze cu Geoanã ºi cu PSD, lucru pentru care, în mod demagogic, îi acuzã acum pe Crin Antonescu ºi pe liberali. Guvernul Boc, controlat îndeaproape de toþi apropiaþii lui Bãsescu, a reuºit cele mai notabile contraperformanþe din istoria postrevoluþionarã a României. A crescut din nou fiscalitatea ºi dãrile la salarii, dupã ce, pentru prima oarã în istoria postdecembristã, Tãriceanu a implementat un program de scãdere a dãrilor cãtre stat. A introdus impozitul forfetar care s-a vãdit o mãsurã greºitã, singurul efect fiind acela cã a eliminat sute de mii de mici contribuabili, forþându-i sã-ºi suspende activitatea sau sã se desfiinþeze. A fãcut cea mai durã politizare forþatã, la nivelul administraþiei locale, dând afarã toþi directorii care nu corespundeau politic, chiar dacã aceºtia îºi ocupaserã posturile prin concurs. A prãbuºit cursul valutar, sãrãcind milioane de oameni care s-au trezit cu economiile diminuate peste noapte. Mai mult, a început sã vorbeascã pe faþã despre mãsuri precum creºterea TVA ºi creºterea cotei unice de impozitare, lucruri pe care le-ar fi realizat pânã acum, dacã Boc ºi ai lui nu ar fi fost demiºi prin moþiunea de cenzurã. Lucru la care s-a ajuns fiindcã nici cu PSD nu a putut face casã acest shogun al politicii româneºti ºi, când ministrul de interne a pus pe tapet problema autobuzelor electorale, a fost imediat demis.

Când noua majoritate parlamentarã a venit cu un proiect cu adevãrat viabil de guvernare, deºi FMI-ul bãtea la uºã ºi situaþia þãrii era în pericol, Bãsescu a refuzat sã-l nominalizeze pe Klaus Johannis drept premier, dovedind dispreþ faþã de poporul sãu ºi faþã de majoritatea nou creatã. A preferat sã-ºi facã jocurile politice pentru a-ºi pãstra oamenii în poziþiile cheie, în perspectiva alegerilor.

Acum Traian Bãsescu face pe victima “sistemului ticãloºit”, acuzã “mogulii” ºi se declarã adept al politicii de dreapta. Ceea ce uitã Traian Bãsescu sã spunã este cã domnia sa este co-autor al acestui sistem ticãloºit, prin contribuþia de seamã adusã în pcr ºi, mai ales, în FSN. Ceea ce mai uitã Traian Bãsescu sã spunã este rolul crucial pe care l-a avut în dinamitarea ºanselor României de a scãpa de sistemul ticãloºit, atât în guvernarea cu CDR, cât ºi în guvernarea cu PNL.

Mogulii pe care îi acuzã Traian Bãsescu au vina cã sunt oameni bogaþi ºi, în România, de la 1948 încoace a fi bogat este un stigmat. Nu se întreabã nimeni de ce oare aceºti aºa ziºi moguli se luptã cu oamenii lui Bãsescu pentru a menþine cota unicã de impozitare, a reduce fiscalitatea ºi costurile anexe salariilor, a reduce numãrul impozitelor, a menþine sau chiar a reduce TVA… Nu vede nimeni cã aceste mãsuri sunt în folosul acestui popor, fiind singura poartã cãtre prosperitate, liberã iniþiativã ºi atragere de investitori ºi investiþii. Traian Bãsescu a dovedit însã cã el vrea sãrãcirea acestei naþiuni pentru a asigura prosperitatea guvernanþilor ºi a clicii de cucoºi ºi de gãini care se afiºeazã în spatele domniei sale. Pentru binele acestora Bãsescu este în stare sã scoatã la mezat viitorul acestei þãri ºi, de aceea, omul acesta trebuie oprit cu orice preþ, dupã cum spune Crin Antonescu.

Singura mare realizare a lui Traian Bãsescu este cã cã a creat un consens naþional într-o þarã atât de dvizatã pânã acum: exceptând clica PD-L, toatã lumea:  maghiari, germani ºi toate celelalte minoritãþi împreunã cu românii, cu toþii contând ca “împuþiþi” pentru preºedintele lor, s-au raliat pentru a scãpa odatã pentru totdeauna de acest demagog periculos. Acest indiciu ar trebui sã dea de gândit celor care sunt victime ale propagandei ºi-l promoveazã în continuare pe Traian Bãsescu. La urma urmei, nu se poate sã semeni vânt ºi sã nu culegi furtunã ºi cred cã marinarul Bãsescu va fi confruntat cu un mare naufragiu politic, de care este vinovat doar el însuºi. Mi-e teamã cã dacã nu se scufundã el acum, mâine va naufragia corabia, România.

Acesta este motivul pentru care eu nu votez cu Traian Bãsescu.

ªi, deºi nu-mi place de loc cum miroase o alianþã PSD cu PNL, mã gândesc serios cã cei care o conduc îºi dau seama cã au nevoie disperatã unii de ceilalþi, pentru a scoate þara din acest marasm ºi au învãþat din greºelile trecutului. Poate sunt naiv, dar eu chiar cred în ºansa lui Klaus Johannis de a conduce bine guvernul ºi cred cã România ar câºtiga simpatie ºi capital politic în Europa cu un prim ministru neamþ. Lucrul acesta este singurul care chiar mã tenteazã sã mã þin cu mâna de nas, ca domnul Pleºu, dar nu pentru a-l vota pe Bãsescu ci pe Geoanã.

Dumnezeu sã aibe milã de România.

12 thoughts on “De ce nu votez cu Traian Bãsescu”

 1. ,,Dumnezeu sã aibe milã de România.”
  —zic :AMIN.
  -Dumnezeu sa ne dea noua, romanilor ,un discernamant clar.
  ….
  Mihai , ai lucrat un pic la acest articol dar …s-a meritat.

 2. Un rechizitoriu similar daca nu chiar mai gros se poate face si pe partea stanga (de fapt deja au fost facute).

  Astfel stand lucrurile, eticheta de “victime ale propagandei” este fortata, aceeasi acuza putand sa o aduca si un sustinator al lui Basescu (insotita desigur de un alt munte de argumente) celor care ar vota cu Geoana (insa nu si celor ce s-ar abtine de la vot).

  1. Well, cand ma gandeam la “victimele propagandei” ma refeream la cei care sunt amagiti sa creada ca TB este un inger de lumina in lupta cu satana. In mod clar, nu este asa ceva. Ca si partea cealalta are bube in cap este partea a doua. Diferenta o face simtul olfactiv a fiecarui candidat… depinde unde ti se pare ca “pute” mai tare…

 3. Draga Mihai, chiar daca ai argumente la “de ce nu votezi cu Basescu” decizia mi se pare mai grea in partea cealalta – eu nu votez cu o structura pe care o cunosc, condusa de Hrebenciuc. Dar fara patima de data asta pentru ca am hotarat sa nu ma uit la televozor in campania asta – si se poate. Eu merg la vot si votez cu raul pe care il consider cel mai mic – BASESCU, chair daca am multe lucruri care nu-mi plac. Mircica, Hateg, Romania.

  1. Boier Mircica, asta este lucrul fain ca fiecare are libertatea sa actionze conform propriului feeling. Exact ce i-am scris si lui Vasile in finalul comentariului de mai sus.

 4. Domnule Mihai sunt dezamagit. Cand am vazut titlul am sperat ca in sfarsit voi afla care sunt adevaratele si serioasele argumente pentru care nu ar trebui votat Basescu. Am sperat ca, in sfarsit, dumneavoastra veti fi acela care mi-ati putea explica de ce actualul presedinte este chiar atat de periculos precum vor adversarii sai sa ni-l zugraveasca. Cand colo ce aflu?

  Printre altele…

  *Ca 30% din argumentele dvs. se refera la activitatea lui Basescu inainte ca acesta sa devina presedinte. Sa nu imi spuneti ca in 2004 ati votat cu Nastase…

  *Ca Tariceanu a tinut piept, ca un erou, cererilor profesorilor. Dar pentru cei 18.000 noi functionari publici angatati la stat in 2007 au existat bani de salarii, nu? Asta doar asa, ca un exemplu.

  *Ca abordati un paragraf intreg pentru episodul “tiganca imputita”. Cu ce este expresia asta mai grava decat “nemernicii dracului” lui Geoana? Doar asa, ca exemplu.

  *Ca guvernul Boc “A prãbuºit cursul valutar, sãrãcind milioane de oameni care s-au trezit cu economiile diminuate peste noapte”. Fraza asta e demna de “antenele” lui Voiculescu. Va reamintesc ca toate valutele din estul europei au suferit aceeasi devalorizare puternica.

  *Ca “noua majoritate parlamentarã a venit cu un proiect cu adevãrat viabil de guvernare”. Aici chiar mi-ati smuls un zambet.

  *Ca Basescu are ceva impotriva bogatilor cinstiti din tara asta. Afaceristi veritabili ca Vantu (vezi FNI) si Patriciu (cu al sau Petromidia care are sute de milioane de euro datorii la stat). Doar asa, ca exemplu.

  Ar mai fi si alte observatii, dar nu cred ca e cazul sa insist pentru ca nu e nici timpul nici spatiul potrivit.

  Oricum, cam multa propaganda in argumentatia dumneavoastra.

  Ma gandesc ca cel mai potrivit lucru e sa spunem: “faca-se voia Ta”. Ma intreb apoi daca cele 2.5 mandate ale lui Iliescu la carma tarii, spre exemplu, au fost din voia Lui…

  1. Paul,
   Si eu am crezut ca vii cu contraargumente. Dar m-am inselat.
   1. Daca 30% dintre argumente sunt legate de perioada cand nu era presedinte, inseamna ca nu sunt argumente valabile?
   2. Daca in 2004 am facut ceea ce multi spun ca fac azi, alegand “raul mai mic” votand cu Basescu, n-am voie sa invat din propriile mele greseli?
   3. Nu vorbim aici de functionarii publici… vorbim de parsivenia celor care au spus ca exista bani pentru salariile profesorilor, cand nu erau… doar ca sa castige niste amarate de voturi…
   4. Iti imaginezi un presedinte dintr-o tara civilizata sa supravietuiasca politic unui episod gen “tiganca imputita”? Eu i-am acordat un paragraf, tu il treci cu vederea. Geoana este un individ oarecare deocamdata. Un presedinte de stat nu are voie sa faca asemenea gafe. NU e demn sa-si conduca poporul daca face asa ceva.
   5. Din cate stiu eu est europenii nu au avut parte de o devalorizare similara, ci mult mai redusa. Poate nu am informatiile corecte.
   6. Decat “gogoritzi” si “sinistre” ale turismului, iti garantez ca proiectul Johannis da clasa acelei adunaturi care a reusit recordul sa depaseasca in coruptie si incompetenta pana si guvernele psd de trista amintire
   7. Basescu este presedinte de cinci ani si a avut mereu oamenii lui la justitie si la interne. Daca Vantu, Patriciu si oricine altcineva a furat, cine este vinovat ca nu sunt la ocna? Interesant este ca tu dai cu piatra in ei in loc sa vezi esenta problemei: acesti oameni “rai” sunt “rai” fiindca solicita un mediu de afaceri propice dezvoltarii tarii in timp ce clica PD-L care se da de dreapta conduce cu masuri de extrema stanga… faptele vorbesc aici.
   8. Te intreb si eu, daca Basescu iese presedinte, va insemna aceasta ca este voia Lui?
   9. Pentru mine aceste agumente sunt suficient de serioase sa nu votez cu Basescu. Dar fiecare are libertatea sa aleaga pentru el insusi.

   1. Intrebarea legata de voia Lui Dumnezeu si mandatele lui Iliescu nu este neaparat una retorica. Este retorica in masura in care, din punctul meu de vedere, este destul de greu de dat un raspuns clar. Ce vreau sa spun este ca daca raspunsul ar fi afirmativ (si cred ca ar exista suficiente argumente biblice care sa sustina aceasta idee) atunci am putea fi mai detasati, mai putin implicati emotional, mai rezervati cand vine vorba de alegeri in politica. Daca insa raspunsul este negativ, lucrurile se complica…

    1. Îþi spun opinia mea, fãrã a pretinde cã este 100% corectã. Eu cred cã Dumnezeu vrea ca þara asta ºi orice þarã sã fie condusã de oameni dupã inima Lui. Categoric niciunul dintre cei doi candidaþi nu intrã în grilã, de fapt acesta este lucrul care m-a determinat sã scriu de ce nu votez cu Bãsescu, fiindcã am fost agasat de faptul cã este prezentat de mulþi creºtini ca fiind un adevãrat înger de luminã în luptã cu antihristul :-) ºi nu e aºa ceva.
     Faptul cã Dumnezeu îngãduie ca unul ca Iliescu sã ajungã la cârma þãrii… este probabil felul Lui de a ne lãsa în voia minþii noastre blestemate.
     Repet, este doar o opinie personalã, nu e de manual :-)

 5. Nu cred ca e bine sa votam Geoana cand stim bine ce comunisti are deasemeni in spate.
  Cine a avut de a face cu securitatea (eu sunt fiu de detinut politic) a vazut ce inseamna comunism, socialism …
  Mai bine nu votez decat sa fiu partas cu cei care au omorat candva frati de credintza.

  1. Sži Baƒsescu provine din exact acelasi izvor… nomenclatura pcr si apoi fsn. Problema este caƒ Baƒsescu a faƒcut mult raƒu Romaniei dupaƒ revolutie, chiar dacaƒ asta nu se masoaraƒ in crime contra fratilor de credintaƒ. Si problema mai mare este legataƒ de potentialul raƒu pe care Il poate face unul sau celalalt dintre candidati Romaniei in viitor.

 6. “Poate sunt naiv, dar eu chiar cred în ºansa lui Klaus Johannis de a conduce bine guvernul ºi cred cã România ar câºtiga simpatie ºi capital politic în Europa cu un prim ministru neamþ. Lucrul acesta este singurul care chiar mã tenteazã sã mã þin cu mâna de nas, ca domnul Pleºu, dar nu pentru a-l vota pe Bãsescu ci pe Geoanã.”
  Asta era si ideea. Nu am inteles de ce distinsul domn Johannis si`a lasat deschisa ‘portita’: Sibiul.Si apoi, declaratia dansului: ” daca nu merge la gurvern, ma intorc la Sibiu.” Daca domnul Geoana ar fi fost ales presedinte, ce ce l-ar fi impiedicat sa fie un prim-ministru excelent? Fara doar-si-poate, domnul Johannis este un administrator foarte bun. Dar in aceasta campanie, parerea mea este ca domnul Klaus a fost folosit tocmai pentru a diminua(daca este cu putinta) duhoarea grea si insuportabila ce se ridica din tabara rosie.
  Nu sunt nici pe departe o sustinatoare a domnului Basescu si nu sunt de acord cu imaginea de luptator impotriva raului pe care unii frenetici i-o zugravesc.
  Si totusi, mai abitir spun, niciodata n-am sa pot fi de acord cu tabara rosie. Daca am lua pe rand pe fiecare dintre membrii de seama ai PSD, am putea publica biblioteci intregi de carti cu continut asemenator,si mai mult, cu articolul tau de mai sus. In acelasi timp, nu mi-am putut permite nici sa accept ‘masca’ inaintata de PSD – Klaus Johannis.
  De Antonescu nici nu cred ca mai are sens sa spunem ceva. A consumat una dintre cele mai josnice fapte.
  Apropos Mihai, ai spus ca un om cu o minima cultura politica nu poate accepta ideologia lui Traian Basescu ca fiind de dreapta. As vrea sa stiu pararea ta vis-a-vis de aberatiile debitate de Mircea Geoana despre ‘unitatea’, ‘convietuirea’, ‘prietenia'(bla-bla) PSD si PNL!
  Mi`e mila de Mircea Geoana. Si-au batut joc “greii” de el pe 6 decembrie “la greu”.
  Basescu e un vulpoi. E uns cu toate alifiile. Intr-adevar! M-am gandit totusi, ca oricat de vulpoi ar fie el, n-ar fi putut castiga alegerile in fata unei asemenea monstruase coalitii. Ceea ce ma face sa ma gandesc la voia Domnului. Ma gandesc la “ciocanul” din mana Domnului din vremurile stravechi. Ma gandesc la cuvintele:”nu ai fi avut nicio putere asuprea Mea daca nu ti-ar fi fost data de sus.” “Victoria” lui Traian Basescu reprezinta ceva ce era aproape imposibil de realizat. Si totusi, s-a realizat. De-acum sunt 2 variante :
  – crestini fiind, recunoastem o realitate absoluta: aceea ca vremurile sunt pe sfarsit, iar lucrurile vor merge din rau spre mai rau de acum incolo,nicidecum spre mai bine. Acest lucru il stabileste numai Unul:Dumnezeu, care, daca asa stau lucrurile, il alege pe Traian Basescu ca sa-I indeplineasca Voia.
  – a doua varianta poate fi ca Dumnezeu ne mai da un ragaz de 5 ani pana cand nenorocirea, declinul sa se contureze tot mai mult.
  In orice caz, oricat de de puternica alianta s-ar forma, oricat de viclean ar fi Basescu, tot e o Mana care le coordoneaza pe toate.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.