Almanahul MESAJ 2010

Dacã tot a fost “deconspirat” pe Romania Evanghelica si pe Clujul Evanghelic, îmi fac ºi eu datoria sã anunþ Almanahul MESAJ, o apariþie editorialã ce aminteºte de revista lunarã de culturã, opinie ºi informaþie creºtinã care a fost iniþiatã în 1990 la Brãila de pastorul Iosif ªtefãnuþi, publicaþie al cãrei redactor ºef am fost vreo trei ani, fapt care mi-a furnizat oportunitatea, plãcerea ºi onoarea sã colaborez cu oameni precum Ionatan Piroºca, Petru Dugulescu, Ioan Alexandru, Leonida Lari, Virgil Pãun, Gheorghe Lupaºcu, Spiros Zodiathes precum ºi cu mulþi alþii, cu unii dintre ei doar pentru scurtã vreme, cu alþii, precum Ionatan sau Lupaºcu în mod constant.

A fost ideea, iniþiativa ºi insistenþa pastorului ªtefãnuþi cea care a dus la realizarea acestui almanah, cãutarea colaboratorilor, transmiterea viziunii asupra subiectelor majore ºi convingerea lor sã trimitã articole de calitate. Eu am încercat doar sã-l ajut pe partea de editare ºi cea de tehnoredactare, asta în afara articolelor proprii. Merite speciale are ºi Ovidiu Blaj, cel care a înþeles dorinþa noastrã de a face o lucrare superioarã ºi ne-a dat concursul în tipãrirea la un standard de calitate la care nici nu am visat, asta la un preþ la care firma lui sigur a ieºit în pagubã.

Almanahul conþine foarte multe articole de bunã calitate, unele care se ridicã peste media a ceea ce citim de obicei tradus din limba englezã pe ici ºi pe colo. Cu teama de a nu nedreptãþi pe unul ºi pe altul, vreau totuºi sã amintesc câteva care mi-au fãcut deosebitã plãcere: “Omagiu pentru Wurmbrand” de Cristi Tepes, cel care ne-a furnizat si traducerea celebrei mãrturii depuse de pastorul Wurmbrand in fata Comisiei Congresului American, inclusã ºi ea, la pachet, în almanah, “Cum am trãit decembrie 1989” de Iosif ªtefãnuþi, “Arhitectura eclesialã ca mijloc apologetic” de Ovidiu S.Bulzan ºi “Pasiunea pentru biserica locala” de V.A. Taloº. Dar ar fi nedrept sã-mi limitez aici aprecierile, contribuþii precum cele ale lui Liviu Ciortuz, Radu Gheorghiþã, Emil Bartoº ºi ale celorlalþi colaboratori ridicându-se la un standard de excepþie. Încã o datã menþionez meritul pastorului ªtefãnuþi de a face posibil ca toate aceste condeie sã se alinieze sub aceeaºi umbrelã, a Almanahului Mesaj – 2010, “aliniere” care, din pãcate, nu cred cã se va mai realiza sub alte auspicii, fapt care dã plusvaloare acestei lucrãri pe care o consider unicã, fãrã a exagera cu ceva.

Amanahul a apãrut la Editura Carmel Print, 2009, 233 pag., fiind tipãrit pe hârtie lucioasã, are 90 de imagini color ºi se poate procura la preþul de 30 lei. Pentru comenzi sau informații puteþi scrie la brailamedicalclinic@yahoo.com  sau telefona la 0733.052.090.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.