Draga Bodo…

Se aud tot felul de lucruri bune despre tine ºi despre formaþia Proconsul… Felicitãri! Mi-ai împlinit un vis, de mult aºteptat, fiindcã speram de amar de vreme ca Evanghelia sã aducã rod într-o zonã a muzicii de care pocãiþii români fug ca dracu’ de tãmâie! Tocmai ce am vãzut aici un clip cu voi, interpretând în aer liber unul dintre cântecele mele favorite: “Ce mare eºti Tu!” M-a uns la inimã! E cadoul meu preferat de acest Crãciun! Nu ºtiu cum aº putea sã vã mulþumesc!

Deºi toatã lumea se îngrãmãdeºte sã vã dea acum sfaturi, vreau sã te rog, din dragoste, sã aveþi grijã la cine plecaþi urechea ºi sfaturile cui le bãgaþi în seamã. Mai cu seamã fereºte-te de glasul proorocilor cesaþioniºti, fiindcã acolo gãseºti doar o aramã sunãtoare ºi un chimval zãngãnitor, dar dragoste nu e ºi unde nu e dragoste nimic nu e, zicea pânã ºi Marin Preda.

Dupã cum vezi ei deja se întreabã “dacã” e adevãrat cã v-aþi pocãit – nu-i bãga în seamã cã nu eºti dator sã le dovedeºti nimic. Þine minte cã îndoiala introdusã cu acest perfid “dacã” a fost arma diabolicã prin care ºarpele a amãgit-o pe Eva în Eden. Te implor, nu dialoga cu cei care, mãcar cã îºi zic fraþi, nu au maturitatea sã recunoascã lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

În cer pânã ºi îngerii danseazã de bucurie cã v-aþi pocãit voi, niºte pãcãtoºi, dar, cum vezi, gulerele scrobite de prin bisericile noastre se simt ameninþate cã Dumnezeu îndrãzneºte sã mute teatrul de acþiune dincolo de umbra clopotelor sub care îºi duc aceºtia atât de comod veacul. Ei vã proorocesc mãrãcini ºi ciulini care vã dau târcoale dar ºtii ceva Bodo? chiar dacã ei se dau învãþãtori ai Legii ºi experþi în slova ei, din pãcate sãracii se pare cã au pierdut cu totul spiritul acesteia ºi, deºi au ochi, nu vãd, deºi au urechi nu aud… o cât de mult seamãnã cu fariseii ºã cãrturarii cu care se confrunta Isus! Mãcar cã li s-a vorbit în pilde simple, este menit ca ei sã nu înþeleagã fiindcã inimile le sunt împietrite ºi niciun titlu academic nu poate sã le despietreascã. Îþi spun un secret, ei habar n-au cã mãrãcinii ºi spinii sunt un pericol potenþial doar pentru sãmânþã, nu ºi pentru sãmânþa care a întâlnit un sol bun, a crescut ºi a dat rod! Cum dar sã vadã ei cã voi aþi adus deja roadã, când arma cu care defileazã la picior e îndoiala? Cum sã vadã ei rodul Seminþei când inima lor e alipitã doar de sãmânþa de scandal?

Bodo, îmi vine rãu când aud cã ei definesc pocãinþa drept o chestiune intimã, personalã… aºa o fi pentru cei care au câte ºapte feþe, din al cãror izvor curg felurite ape, aºa, circumstanþial, numai râul de apã vie nu… Nu Bodo, citeºte la Biblie ºi nu te teme sã te afiºezi public cu pocãinþa ta, nu încerca sã o adaptezi gulerelor scrobite ci mergi acolo unde îþi este amvonul, ca în clipul video de care am amintit, ºi continuã sã proclami ce mare este Dumnezeu! Nu vei da niciodatã greº fãcând aºa. Îþi garantez cã pocãinþa trebuie sã fie o chestiune cât se poate de publicã ca oamenii sã poatã sã dea slavã lui Dumnezeu, vãzându-i roadele în viaþa ta. Numai comuniºtii ne cereau sã facem din pocãinþã o chestiune pur personalã dar vãd cã nu sunt singurii! Tu ai descoperit deja Râul Vieþii ºi nu mã refer aici la numele vreunei biserici, înþelegi, nu?

Hei Bodo, ºi dacã unul ºi altul te cheamã într-o parte sau alta sã îþi depui mãrturia, nu-i refuza. Nu încerca sã judeci motivaþia lor. Poate cã e adevãrat cã unii vor doar sã se afiºeze în prezenþa voastrã…  Ce dacã? Nu uita cã tu te afiºezi în fiecare loc împreunã cu Isus. Asta este ceea ce conteazã. N-ai de unde a ºti ce inimã împietritã vei câºtiga pe unde vei merge… nu poþi anticipa cum alege Duhul sã lucreze. Tu predicã, în felul tãu, prin muzica ta, prin mãrturia ta, la timp ºi ne la timp… Rezultatele se vor vedea fãrã doar ºi poate! La urma urmei, tare-mi-e cã unii deja s-au folosit de tine, s-au afiºat cu tine sã mai adauge ceva rating la WordPress. Mie-mi spui Bodo? Deja cunoºti efectele celebritãþii. Pentru unii însã e o beþie din care nu-ºi mai revin.

Încã ceva… nu te lua dupã reþetele astea ieftine de creºtere spiritualã… ºtiu pe mulþi care n-au ajuns niciunde cu ele. Singura ta ºansã sã nu dai greº este sã continui a merge dupã Isus. Nu ºtiu cum, dar prin intermediul cuiva Isus þi-a intersectat calea. Deja acesta este un indiciu important unde trebuie sã continui sã cauþi cãlãuzire spiritualã. ªi, dacã mergi pe Cale, îþi spun eu sigur cã El nu te va lãsa. ªi ºerpii de vor încerca sã te opreascã cu veninul lor, ba chiar ºi turbatele duhuri necurate, vor fi fãrã de putere… în faþa celui care crede. ªi eu ºtiu cã tu crezi Bodo! Mai mult, fii sigur cã El îþi va purta de grijã! Fii doar sensibil sã observi când ºi cum îþi va marca din nou cãlãtoria spiritualã. La momentul potrivit îþi va da oameni înþelepþi ºi cu inima curatã care te vor ajuta sã creºti – Bodo, asta e slujba Lui ºi, crede-mã, nimeni nu o face ca El! Nu-i aºa cã ai gustat deja ºi ai vãzut ce bun este El? Nu-i aºa cã deja cã ai experimentat minunile Lui în viaþa ta? Crezi tu cã mâna Lui este prea scurtã ca sã vegheze asupra ta? Crezi cã nu are El suficientã înþelepciune ca sã Te cãlãuzeascã? Eu sunt convins cã nu te-ai lãsat aburit de cine nu trebuie ºi bine faci!

Tu doar, Bodo, cautã sã te fereºti de trei lucruri mari ºi late… În primul rând fereºte-te de sânge… mai ales fereºte-te sã verºi sânge nevinovat aºa cum se practicã în mediul ãsta ce-ºi zice evanghelic…  îþi trebuie aºa de puþin în ziua de azi sã verºi sânge… blogul este arma cea mai rãspânditã, dar nu este singura, o sã le vezi tu pe toate, existã un arsenal întreg. În al doilea rând fereºte-te de curvie… nu uita cã ispitele sunt mari ºi nu vei fi ocolit de ele, cred cã deja eºti conºtient de asta… de aceea, mai ales te îndemn sã te fereºti de curvia spiritualã… face ravagii la pocãiþi mai mult decât la alþii, tu cautã sã rãmâi cu inima curatã ºi va fi bine de tine… în fine, Bodo, te implor sã te fereºti de idoli… o, nu mã refer aici la icoane sau la mai ºtiu eu ce, nu mã refer la muzicã, la rock sau la chestii din astea cu care mulþi încearcã probabil sã vã prosteascã, mã refer aici la idolii contemporani care-ºi fac chipuri cioplite prin bisericile noastre, idolii care sunt prea mari ca Dumnezeu sã mai lucreze prin ei ºi în ei, idolii care îºi permit sã cenzureze Duhul Sfânt ºi care îi fac un job description extrem de restrictiv chiar Domnului Dumnezeu… hei, de aceºti idoli e musai sã te fereºti fiindcã te vor întina iremediabil dacã te vei închina lor!

ªi mai am o rugãminte mare de tot Bodo… mi-e ºi jenã sã o exprim, dar trebuie! Te rog mult, nu þine în seamã pãcatul celor care vã judecã, vã condamnã, vã prezic diabolic cãderea sau se îndoiesc de sinceritatea pocãinþei voastre. Dã dovadã de nobleþe Bodo ºi ridicã-te deasupra mânãriilor astea… n-are rost sã te îngreuiezi cu ele. Manifestã compasiune pentru ei ºi chiar roagã-te pentru ei. Eu cred cã mãcar unii mai pot fi câºtigaþi pentru adevãrata Evanghelie, cea care are putere.

În rest Bodo, du-te, cântã, mãrturiseºte ºi îmbogãþeºte vieþile oamenilor! El te va pãzi pe cale ºi se va îngriji de toate nevoile tale. Te va purta în carul Lui de biruinþã ºi va continua sã-þi dea sens, semnificaþie ºi scop vieþii tale. ªi, mai mult decât orice, va continua sã aducã roadã prin tine, roadã bogatã! Sã nu cumva sã-þi pui lumina sub obroc… o, nu, ar fi cea mai mare greºalã! Lasã-o sã lumineze, deja ai tot ceea ce ai nevoie! ªi ce va mai trebui îþi va fi dat la momentul oportun. Gândeºte-te numai cã acolo unde ajungi tu cu muzica ta, cu mãrturia ta, gulerele scrobite n-or sã ajungã niciodatã. Niciodatã Bodo! Eu îþi promit cã la fiecare victorie de-a voastrã de care voi auzi voi da slavã Domnului ºi la fiecare încercare de care voi afla mã voi ruga pentru voi. ªi fii sigur, mai sunt mulþi alþii ca mine, nici n-ai idee cât de mulþi!

Sã te binecuvinteze Dumnezeu Bodo ºi mâna Lui fie în fiecare zi asupra ta ºi asupra colegilor din Proconsul!

un pãcãtos mântuit ºi el prin har

6 thoughts on “Draga Bodo…”

  1. Nu suparat Aurel, ci indignat! Multumesc de vizita si urari! Believe me or not dar in urma cu cateva zile ma intrebam oare ce mai faci, ca nu am mai auzit nimic de la tine si am dat sa-ti vizitez blogul, dar am vazut ca e pe privat… Sa ai si tu un timp cat mai reconfortant de aceste sarbatori!

  2. well, nu stiai ca toti baptistii sunt teologi? doar ca nu toti au si hartii doveditoare, ca mine de exemplu :)

  3. si mai mare bai pentru acestia “unii” este ca in urma lor vor ramane, din pacate, doar aceste hartii…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.